Zapytanie ofertowe – Konserwacja boiska dla LO Włoszczowa

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10  29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego

na konserwację (udrożnienie przepuszczalności)  nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni o łącznej powierzchni 891m2 w  I  Liceum Ogólnokształcącym  we Włoszczowie , ul. Wiśniowa 12.

 

Informujemy jednocześnie, że   zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Wybór pozostaje w gestii Zamawiającego.

 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

Oferta winna być złożona osobiście lub drogą pocztową do dnia 27.07.2020r.

do godz.10,00 w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10  29-100 Włoszczowa, w pokoju nr 211 z dopiskiem:

na konserwację (udrożnienie przepuszczalności)  nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni o łącznej powierzchni 891m2 w  I  Liceum Ogólnokształcącym  we Włoszczowie , ul. Wiśniowa 12.”

 

 – nie otwierać przed  27.07.2020r., do godz.10,00”.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 lipca 2020r. o godz.10,30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.

  • Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zależności od aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych.

 

  • Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, która zamawiający  może przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

 

Wykonanie robót nastąpi w okresie do 20.08 2020r.

 

 

 

 

 Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Oświaty

we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 , 29-100 Włoszczowa

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcy na adres e-mail podany w ofercie.

 

Załączniki:

1.      Oferta wykonawcy

2.      Wzór umowy

3.      Oświadczenie RODO

oferta wykonawcy

załącznik nr 2 Umowa LO

załącznik nr 3 oświadczenie RODO

zapytanie ofertowe ILO

Zapytanie ofertowe Konserwacja boiska LO

zawiadomienie o unieważnieniu – LO