Zapytanie ofertowe – Zakup i montaż klimatyzatora PCO Znak 06/2020/PCO

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na

 zakup i montaż klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,2 kW i mocy grzewczej 3,5 kW zapewniający wymianę powietrza wynikającego z funkcji użytkowej pomieszczenia i gwarantującego dotrzymanie wartości stężeń NDS w pomieszczeniu biurowym na I piętrze Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10”.

 

 1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.1226).
 2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony klimatyzator pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.

 

W razie pytań kontakt e-mail: biuro@pcowloszczowa.pl

 

Informujemy jednocześnie, że   zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Wybór pozostaje w gestii Zamawiającego.

 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

Oferta winna być złożona osobiście lub drogą pocztową do dnia 28.07.2020r.

do godz.10,00 w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie

 1. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa, w pokoju nr 211(czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, liczy się data wpływu oferty do PCO).

z dopiskiem:

Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym PCO we Włoszczowie , ul. Wiśniowa 12.”  – nie otwierać przed  28.07.2020r., do godz.10,00”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 lipca 2020r. o godz.10,10 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 • Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 

 • Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, która zamawiający  może przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

 

Wykonanie robót nastąpi w okresie do 10 sierpnia 2020r.

 

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.

 

 Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Oświaty

we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 , 29-100 Włoszczowa

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcy na adres e-mail podany w ofercie.

 

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie RODO

 

 zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

 oferta wykonawcy dla pco

załącznik nr 2 Umowa pco

załącznik nr 3 oświadczenie RODO

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego