Zapytanie ofertowe Wyposażenie pracowni chemicznej w stanowisko pracy nauczyciela i moduł środkowy (wyspa) dla uczniów wraz z transportem i zamontowaniem w I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum  Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.

Wyposażenie pracowni chemicznej w stanowisko pracy nauczyciela i moduł środkowy (wyspa) dla uczniów wraz z transportem i zamontowaniem w I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa.

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i zamontowanienastępujących elementów:

 

  1. Stanowisko pracy nauczyciela  w którego skład wchodzą:

1a.  stanowisko demonstracyjne 2-szafkowe wyposażone w listwę zasilającą (przedłużacz z wyłącznikiem),

2 x zasilacz laboratoryjny prądu stałego i zmiennego 0-30V/20A z wyświetlaczami prądu i napięcia,

komplet przewodów z uchwytem

zawór gazowy na blacie

butla z reduktorem

Blat grubości 18 mm pokryty jest płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie substancji chemicznych
Wymiary: 200 x 60 x90cm – 1 szt.

 

1b.  szafka wodna zamykana parą drzwiczek, wykonana z płyty laminowanej 18 mm.

Blat pokryty płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie sustancji chemicznych.

Szafka wyposażona w zlew chemoodporny (PP) o wym. 350 x 350 i baterie dwukurkową.

 

Wymiary szafki 60 x 60 x 90 cm.

 

  1. Moduł środkowy (wyspa) dla uczniów. Wyposażony  w:

 

Szafki wodne o wymiarach 120 x 60 x 90 cm – 5 szt.

szafka „ wodna” wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm.Zamykana parą drzwiczek z jednej i drugiej strony wyspy ( szafki przelotowe) i jedną parę drzwiczek  w części zlewowej

zamykanej na kluczyk lub w inny sposób uniemożliwiający swobodny dostęp.

blat  pokryty płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie substancji chemicznych.

szafka wyposażona w zlaw chemoodporny (PP) o wymiarach  zew/wew 350×350/300×300

oraz baterię dwukurkową stojącą wysoką.

dwie płytki  2- zaciskowe  napięcia stałego ( napięcie podawane przez nauczyciela)

ze stołu  demonstracyjnego : 1 zasilacz na jedną stronę ciągu modułów -0-30V/20A DC

 

Wszystkie elementy z płyty laminowanej w kolorze buk.

 

Stanowisko pracy nauczyciela i moduł dla uczniów mają stanowić jeden ciąg umożliwiający funcjonalne wykonywanie doświadczeń.

 

Do złożonej oferty należy dołączyć wizualizację zamawianych elementów.

 

Zakres zamówienia  obejmuje:

Wykonanie  instalacji  zasilania w wodę ciepłą i zimną  odpływową , elektryczną  prądu stałego  i zmiennego     230 V  (stanowisko demonstracyjne i  noduł środkowy )  oraz połączenie  wszystkich stanowisk w całość .

 

Transport i zamontowanie wymienionych elementów wraz z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej (ciepła i zimna woda) po stronie wykonawcy.

Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe z bieżącej produkcji.

Wykonawca przy odbiorze robót załącza atesty na materiały z których wykonane jest wyposażenie pracowni chemicznej oraz badanie szczelności i skuteczności izolacji wykonanych robót.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji dostarczonego wyposażenia. W okresie gwarancji,

w razie wystąpienia wad, Zamawiający będzie dochodził uprawnień wynikających z gwarancji od Wykonawcy zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają wiedzę i doświadczenie,

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Informujemy jednocześnie, że   zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Wybór pozostaje w gestii Zamawiającego.

 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.

 

W razie pytań kontakt e-mail: biuro@pcowloszczowa.pl

 

 Termin realizacji zamówienia –   do dnia  01.09.2020r.

 

7. Sposób przygotowania oferty i uczestnictwa w postępowaniu

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załacznik nr  1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca /podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

 

Oferta winna być złożona osobiście lub drogą pocztową.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 04.08.2020r. do godz.10,00 w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10  29-100 Włoszczowa,

w pokoju nr 211 z dopiskiem:„  Wyposażenie pracowni chemicznej w stanowisko pracy nauczyciela i moduł środkowy (wyspa) dla uczniów w I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa”.

 – nie otwierać przed  04.08.2020r., do godz.10,00”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04 sierpnia  2020r. o godz.10,10 w siedzibie Zamawiającego.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający zastrzega sobiemożliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo doniedokonania wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn.
W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zależności od aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych.

Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

 

Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Oświaty

we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 , 29-100 Włoszczowa

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcy na adres e-mail podany w ofercie.

Załączniki:

1.      Oferta wykonawcy

2.      Wzór umowy

3.      Oświadczenie RODO

Link do BIP   Link do zapytania ofertowego

Załączniki poniżej

zapytanie ofertowe wyposażenie pracowni chemicznej LO

załącznik nr 1oferta wykonawcy dla pco

załącznik nr 2 Umowa ILO

załącznik nr 3 oświadczenie RODO

zapytanie ofertowe wyposażenie -doc

W dniu 04.08.2020 nastąpiło otwarcie ofert w załączniku zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty