Zapytanie ofertowe – Renowacja parkietu na sali gimnastycznej w ZS3 we Włoszczowie

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Renowacja parkietu na sali gimnastycznej o powierzchni 389m2 (dl.26,60; szer. 14,60 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa.

 

   Zakres robót obejmuje:

1.      Cyklinowanie powierzchni (bez szpachlowania) i pomalowanie farbą podkładową do parkietu oraz dwukrotne pomalowanie lakierem.

2.      Czyszczenie i malowanie listwy przypodłogowej cokołowej o wymiarach: wysokość listwy 8 cm długość 60 mb oraz wymiana ćwierćwałka na nowy o długości 60 mb.

3.      Odtworzenie linii (pomalowanie) do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną i koszykową.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

Realizacja renowacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.             Wykonawca gwarantuje, że materiały do wykonania renowacji posiadają atesty PZH.

2.             Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają wiedzę i doświadczenie,

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Informujemy jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Wybór pozostaje w gestii Zamawiającego.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.

W razie pytań kontakt e-mail: biuro@pcowloszczowa.pl

 

 Termin realizacji zamówienia – do dnia  22 grudnia 2020r.

Dokładne informację w załącznikach

załącznik nr 1oferta wykonawcy dla ZS3

załącznik nr 2 Umowa zsp3

załącznik nr 3 oświadczenie RODO

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań

zapytanie ofertowe nr 07 2020 PCO

zapytanie ofertowe

Link do   BIP zapytanie ofertowe 07/2020/PCO

Poniżej zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.