Zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu rozbiórki pomieszczeń w ZS2

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na: wykonanie projektu rozbiórki pomieszczeń po byłym składzie opału w ZS 2 we Włoszczowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie ściany wewnętrznej kotłowni w raz z wyburzeniem pomieszczeń i stropu po byłym składzie opału w ZS2 we Włoszczowie”.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Posiadają wiedzę i doświadczenie,

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Informujemy jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Wybór pozostaje w gestii Zamawiającego.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania robót.

W razie pytań kontakt e-mail: biuro@pcowloszczowa.pl

 Termin realizacji zamówienia – do dnia  28 grudnia 2020r.

Dokładna treść zapytania w załącznikach

zapytanie ofertowe nr 8 2020 PCO

Zapytanie ofertowe nr 8 2020 PCO

załącznik nr 1 oferta wykonawcy

załącznik nr 2 Umowa

załącznik nr 3 oświadczenie RODO

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

LINK do BIP Zapytania ofertowego nr 08/2020/PCO

Poniżej zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty