Zapytanie ofertowe 09/2020/PCO

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 „Zakup i dostawa 6 zestawów komputerów z przeznaczeniem na serwery egzaminacyjne” miejsce odbioru – Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa.

 

 

1 Przedmiot zamówienia

  • Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa 6 zestawów komputerowych z przeznaczeniem na serwery egzaminacyjne dla Zespołu Szkól nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40,

29-100 Włoszczowa w celu przeprowadzania egzaminów zawodowych.

1.2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

1.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

1.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego i oprogramowania), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.5 Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.1226).

1.6 Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.

 

1.7 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV

Serwer

Sprzęt związany z komputerami

 

– 48820000-2

 

– 30230000-0

2 Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 16 grudnia 2020r.

3 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.1 Odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe należy udzielić na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.2 Do formularza ofertowego należy dołączyć:

3.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie;

3.2.3 Deklaracja zgodności CE.

3.3 Cena ofertowa powinna być podana i obliczona z wykorzystaniem załącznika nr 2 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy), następująco:

3.3.1 Cena netto ( bez VAT) cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze)

3.3.2 Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

3.3.3 Cena brutto (z VAT) cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.3.4 Cena może być tylko jedna.

3.3.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny oferty, Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych omyłek pisarskich.

3.4 Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej w sposób trwały kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy (pieczątka firmowa), opatrzona napisem:

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

  1. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

 „Zakup i dostawa 6 zestawów komputerów z przeznaczeniem na serwery egzaminacyjne” miejscem odbioru Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 02.12.2020r. przed godziną 10:00.

 

4 Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest:

– Jarosław Witczyk e-mail:  2365675@zsp2wloszczowa.pl

   

5 Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty (wypełniony formularz  oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do dnia 02.12.2020r. do godz. 10:00  do  Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10,

29-100 Włoszczowa do  pokoju 211 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

 (liczy się data wpływu oferty do PCO).

Poniżej szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami.

Link do zapytania BIP PCO

Zapytanie ofertowe nr 9 2020 PCO

Zapytanie ofertowe nr 9 2020 PCO

Załacznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do umowy – specyfikacja techniczna serwer

Załącznik nr 1 do zap. ofert. Specyfikacja komputera na serwer egzaminacyjny

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 do projektu umowy – protokół_odbioru_jakościowego

załącznik nr 4 oświadczenie RODO

Załącznik Nr2 do projektu umowy – protokół odbioru ilościowego

Poniżej informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o uniewaznieniu ds. 9 2020 pco